Kas mes esame

UAB „Nikolas-LT“, juridinio asmens kodas: 302961958, registruotos buveinės adresas: P. Cvirkos g. 15, Druskininkai (toliau – Įmonė), gerbia svečių bei suinteresuotų asmenų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis teikiant apgyvendinimo paslaugas. Jūsų registracijos metu pateiktus duomenis Įmonė tvarko ir prižiūri sąžiningai bei teisėtai. Naudodamasis www.vilanikolas.lt interneto svetainės paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko. Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siųskite laišką el. paštu: drusapart@gmail.com.

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Politika), be kita ko, reglamentuoja Įmonės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Įmonė teikia apgyvendinimo paslaugas. Šių paslaugų teikimui Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Įmonei taikomais teisės aktais. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Įmonės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.vilanikolas.lt. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įmonė. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus: Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas); Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami; Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas); Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas); Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas); Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas). Duomenų subjektas rezervuodamas kambarį/kambarius apgyvendinimo įstaigoje, išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos jo asmens duomenis: Vardą, pavardę, El. paštą Telefono numerį Gyvenamosios vietos adresą Mokėtiną sumą; Gyvenimo trukmę viešbutyje. Apgyvendinimo įstaigos svečias pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

Asmens duomenų naudojimo tikslai

Įmonė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė tvarko interneto svetainėje surinktus asmens duomenis šiais pagrindais: Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais; Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą); Teikdami Jums apgyvendinimo paslaugas, svečių apskaitos, svečių įsiskolinimų valdymo, pranešimų siuntimo; Tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas; Siųsdami Jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, bei specialius pasiūlymus (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją); Susisiekiant su Jumis dėl suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo; Vykdydami vaizdo stebėjimą Viešbutyje bei jo teritorijoje ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą; Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus pateikti trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui; Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Turėdami jūsų sutikimą, susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais, stengsimės siųsti tik galinčią jus sudominti informaciją apie specialius pasiūlymus jums. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai. Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui); Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais: elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis; elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje.

Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą

Siekdami užtikrinti apgyvendinimo įstaigos, mūsų svečių, darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes savo teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių Svečių duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Svečiai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Svečiai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos (persirengimo, poilsio, tualeto kambariai ir pan.) Vaizdo stebėjimo metu surinkti Svečių asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų rezervacijas, vykdydami mūsų siūlomų paslaugų įsipareigojimus, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas paslaugų suteikimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Svečių, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Svečio padarytus pažeidimus; Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais; Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus: Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų svečių, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jūsų teisės

Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis: Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu drusapart@gmail.com Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis: Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu drusapart@gmail.com Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu: Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu drusapart@gmail.com Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu drusapart@gmail.com Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą: Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu drusapart@gmail.com

Baigiamosios nuostatos

Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu drusapart@gmail.com Ši Privatumo politika taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d.